Hội nghị trực tuyến phổ biến Đề án số 01 và Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư

Đăng ngày 25 - 11 - 2023
100%

 

Ngày 24/11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01–ĐA/TW ngày 03/3/2022 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025 (Đề án số 01); Chỉ thị số 12 – CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới (Chỉ thị số 12). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Hội nghị đã triển khai đến các đại biểu những nội dung của Đề án số 01. Đề án này đã đề ra các biện pháp, mục tiêu cụ thể thể hiện quan điểm, phương châm cũng như các yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác đối ngoại đảng với những giải pháp trọng tâm. Mục tiêu chung của Đề án số 01 là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại Đảng và công tác đối ngoại Đảng, phát huy thành tựu, kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác đối ngoại Đảng và quan hệ đối ngoại Đảng. 

Để thực hiện đề án này, Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể triển khai thực hiện.

Đối với Chỉ thị số 12, những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng luôn được tăng cường, thống nhất, toàn diện, sự quản lý tập trung hiệu quả của nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các trụ cột đối ngoại và giữa các tổ chức Nhân dân với vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; lực lượng tham gia và quan hệ đối tác được mở rộng; công tác quán triệt, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác đối ngoại Nhân dân được chú trọng. Đối ngoại Nhân dân cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước đã tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc.

Tại Hưng Yên, thực hiện Chỉ thị số 12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 21/3/2022 Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12. Trong đó tập trung phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại; xác định công tác đối ngoại Nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị cũng như của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong nhận thức và hành động từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển quan hệ đối tác đối ngoại Nhân dân, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả nhằm huy động sử dụng có hiệu quả nguồn lực nước ngoài vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện Đề án số 01, Chỉ thị số 12 để nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân, xác định đối ngoại là nòng cốt có ý nghĩa chiến lược trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng, xây dựng và phát triển đất nước. Trên cơ sở nội dung Đề án số 01 và Chỉ thị số 12, đồng chí Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đề nghị các cấp uỷ địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân để nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại Đảng, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam và từng địa phương; phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tin mới nhất

Hội đồng hương Hưng Yên tại Hải Dương gặp mặt đầu Xuân(26/02/2024 6:48 SA)

Hưng Yên tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024(26/02/2024 6:28 SA)

Lễ dâng hương tưởng niệm 233 năm Ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác(25/02/2024 6:34 SA)

Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai kế hoạch đầu tư...(23/02/2024 2:02 CH)

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân(22/02/2024 2:30 CH)

°
11 người đang online